Ideelt bør du ha fullført B2-1, B2-2, B2-3 og B2-4 standard- eller intensivkurs før du tar dette kurset. 

Vi vet hva det kreves for å forberede deg til norskprøve B1-B2 og fokuserer på det som  er viktig. 


Kursnivå
 

Dette kurset er for studenter som ønsker å forberede seg til norskprøven eller føler behov for å repetere materialet fra nivå B1 og B2,  og forberede seg til neste nivå i Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR) 

 

Oppbygning

 

Dra fordel av vår fleksible og varierte tilnærming til læring:
 


Alfaskolen tilbyr også rene onlinekurs for å forberede deg til norskprøve B1-B2.


Kursmateriale 


Kursmaterialet består av flere tekster for å øve på tekstforståelse i tillegg til å bygge relevant vokabular innenfor temaene, jobbe med lytteoppgaver, oppgaver i grammatikk og språkbruk og noe teoretisk materiell som for eksempel grammatikkoversikter. Kursmateriellet er inkludert i prisen og forberedt av læreren. 

Kurset tar for seg følgende temaer:

-samfunn, barn og foreldre, ungdom og eldre

-by og land

-offentlig helse(vesen?), behandling, livsstil

-skole og utdanning, sosiale utfordringer i utdanningssystemet

-Politiske systemer

-Kultur, kunst og musikk

-Arbeidsmarkedet, arbeidsmiljø og like rettigheter

-Teknologi

-Norsk historie, spesielt vikingtida

-Urfolk og nasjonale minoriteter, samene

-Media

 

På dette kurset vil du få innblikk i de forskjellige oppgavetypene samt utvikle strategier for å gjennomføre disse. Du får øve på å løse oppgavetypene som blir gitt på norskprøven i vår språklab der du bruker et program som er spesielt uviklet for å hjelpe deg med forberedelsene til prøven. Du får muligheten til å utvikle dine muntlige og skriftlige ferdigheter i tillegg til lytte- og leseferdigheter. Du får tilbakemelding på dine skriftlige og muntlige ferdigheter fra læreren. Du vil også utvide vokabularet ditt innenfor de relevante temaene. 

Du vil også repetere og styrke kunnskapen og ferdighetene dine i følgende grammatikktemaer:

- Bindeord for å styrke argumentene dine, uttrykke likheter, kontraster, resultat, hensikt osv.

-Bruk av ubestemte og bestemte former av substantiv og adjektiv for å skape sammenheng i tekst. 

-Ordstilling i helsetninger og leddsetninger, konjunksjoner og subjunksjoner 

-Hypotetiske setninger

-Tegnsettning

-Tid- og stedspreposisjoner, preposisjoner som ofte blir brukt feil

-Partisipper

 

Kursbevis

 

Ved kursets slutt, vil du få et offisielt, digitalt kursbevis hvis du har fullført 80% eller mer av kurset.

 

Hellig- og høytidsdager 
 

Oppmøter som faller på en norsk hellig-/høytidsdag, vil flyttes til fredager. 

 

Kurspris: NOK  5 980


Se alle tilgjengelige B1-B2-forberedelseskurs.

 

About the course

Ideally, you should have completed standard or intensive courses B2-1, B2-2 and B2-3 or equivalent before taking this course.

We know what it takes to prepare you for "Norskprøve" B1-B2 and focus on what is important.

 

Course level

This course is ideal for students who wish to prepare for a Norwegian public exam, or feel the need for repetition of the material covered in levels B1 and B2 and wish to prepare themselves for the next level in the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).

 

Completing the course

Benefit from our flexible blended learning approach:

Alfaskolen offers also pure online courses to prepare you for Norskprøve B1-B2.

Course material

Course material consists of various texts for reading comprehension practice as well as building vocabulary within the relevant topic areas, listening exercises, grammar and language use exercises, and some theoretical material such as overviews of grammar usage. Course materials are included in the price of the course and are prepared by the teacher.

The course includes the following topic areas:

 • Society, the human life, children and parents, youth and old age

 • The city and the country

 • Public health, treatment, active life

 • Education and learning, social issues in the education system

 • Political situation

 • Culture, art, music

 • The work marked, work environment, equal rights

 • Technology

 • Norwegian history, especially the Viking period

 • National groups, the Sami people

 • The media

In this course you will get an insight into the various exam tasks as well as strategies to tackle these. Practice solving the exam tasks in our language lab, using a program developed especially to help you prepare for the Norwegian language proficiency test. Develop your language skills of speaking, writing, listening and reading. Get feedback from your teacher on your written and spoken performance. Build vocabulary within the relevant topic areas.

You will also repeat and strengthen your knowledge and understanding of the following areas of grammar:

 • Linking words to structure your argument, to express likeness, contrast, result, purpose, etc.

 • The use of the indefinite and definite forms of nouns and adjectives to build cohesion in texts

 • Word order in compound and complex sentences, coordinating conjunctions

 • Word order in subordinate clauses, subordinating conjunctions

 • Unreal conditional clauses

 • Punctuation

 • Prepositions of time and place, commonly mistaken prepositions

 • Participles

 

Course certificate

At the end of the course, if you completed 80% or more of the course's content and paid the course fee, you will receive an official digital course certificate. 

 

Public holidays

Sessions that per schedule would fall on a Norwegian public holiday, will take place on Fridays. 


Course price

NOK  5 980,- 

 

See all available B1/B2 exam preparation courses.