Reglement

Skolens regler Alfaskolen

1. Generelle betingelser:

1.1. Skolen er antirasistisk, apolitisk og religiøst nøytral. Studentene og lærerne har som sitt mål å lære, ikke å overtale de andre til sin tro og sine livssyn.
1.2. Både lærerne og studentene bør arbeide i et vennlig miljø. Det er forbudt å krangle, bruke banneord og fornærmelser. Man må ikke le av eller kritisere klassekameratenes feil. Husk at alle er her for å lære.
1.3. Studenter må fylle 18 år eller mer det året påmeldingen til kurset gjelder. Registreringer som ikke oppfyller dette kravet blir ikke godkjent for Alfaskolens kurs.
1.4. Alfaskolen gir opplæring i Norsk og Samfunnskunnskap til både elever som er omfattet av Introduksjonsprogrammet og de som faller utenfor Introduksjonsloven (LINK). Begge elevgrupper får opplæring kun mot betaling siden Alfaskolen er en privat tilbyder av Norsk opplæring.
1.5. Røyking inne i bygget er forbudt. Dersom du røyker ute, vær vennlig ikke å kaste sigarettstumper eller andre gjenstander ned trappa og rundt. Blir man tatt med røyk inne, belastes det en bot pålydende 500 kr.
1.6. Ruspåvirkede personer blir bedt om å forlate undervisningen uten mulighet til å få timene refundert.
1.7. Lærernes oppgave er å hjelpe studentene innen pensumet. De oversetter ikke dokumenter eller andre tekster, heller ikke fyller de ut noen skjemaer. Læreren vil kun lære i overensstemmelse med det norske pensum.
* Brudd på reglene #1.1.- #1.6. følges av en formell advarsel og om gjentatt vil føre til utvisning fra skolen uten rett til refundering av verdien på gjenstående kurstimer.

2. Kurs og undervisning:

2.1. Det forventes at man kommer presis uansett undervisning (inkl. drop-in). Deltakere som kommer sent, forstyrrer de andre studentene og læreren.
2.2. Mobiltelefonene slås av eller settes på vibrering. Om man forventer en viktig telefon, skal man skru nivået på ringetonen ned lavest mulig og sette seg nærmest døren slik at man kan gå ut til resepsjonen når telefonen ringer.
2.3. Spørsmål vedrørende undervisningen bør stilles bare i løpet av timene. Læreren har rett til å hvile i pausen.
2.4. All slags spørsmål angående kurs eller skolen rettes til resepsjonen, ikke til lærerne.
2.5. (Gjelder ikke Ettårsprogram) Bytte av deltakergruppe i løpet av kurset grunnet ytre og spesielle omstendigheter (som sykdom av en pårørende) kan ordnes mot et gebyr. Deltakeren skal i så fall fortsette på tilsvarende kurs sammen med en ny gruppe der han/hun sluttet med sin forrige gruppe. Byttet godkjennes KUN etter at en skriftlig beskjed gis til resepsjonen og etter at bevis godkjennes av skolen (f.eks. fremvist legeerklæring). Skolen vil ikke godta telefonbeskjed som gyldig beskjed.

Gebyrer for bytte er som følgende:


a) Intensivkurs PLUS A1, A2, B1, B2:                            20 % av kursavgiften
b) Sommerkurs:                                                              25 % av kursavgift for første uke.
c) Alle andre kurs:                                                           30 % av kursavgiften


2.5.1. Elever kan ta en gratis plasseringstest på skolens nettside eller på skolen for å sjekke sitt riktige nivå før eleven melder seg på kurs. Alfaskolen tillater ikke elever å bytte eller trekke seg fra kurs de er påmeldt på grunn av egen feilvurdering av et kursnivå.


2.6. Dersom deltakeren ikke kan fortsette kurset pga. sykdom, må legeattest fremvises i resepsjonen for at refusjon på ubrukte timene kan utbetales. Refusjonsbeløpet beregnes fra den datoen den gyldige dokumentasjonen mottas av skolen (IKKE datoen som er angitt i dokumentet). Ett kanselleringsgebyr på kr 250,- vil påløpe.
2.7. Deltakerne har rett til kjøp av ekstra undervisning i andre grupper, såkalte drop-in timer, forutsatt det er ledige plasser i gruppen. Prisen per Drop-in oppmøte på Intensivkurs koster 700,- kr. per oppmøte. Drop-in oppmøter på alle andre kurs koster 600,- NOK per oppmøte.
2.8. For kampanjepriser gjelder det særvilkår knyttet til hvert enkelt kurs i tilbudet. Det er likevel påbudt at deltakeren gjør seg kjent med skolens generelle reglement før man melder seg på kurs. Kampanjepriser kan ikke kombineres med andre rabatter/kampanjer.
2.9. Et kurs startes bare når et minimum antall deltakere er oppnådd. Skolen har rett til å avlyse eller utsette kurset dersom antall bekreftet deltakere er mindre enn det nødvendige minimum. Skolen forbeholder seg også rett til å endre/tilpasse startdatoen, undervisningstider og lærere.
2.10. Personer som deltar på individuelle timer og Drop-in får lov til å utsette et avtalt oppmøte senest 24 timer før det er planlagt. Hvis skolen blir informert for sent eller hvis deltakeren ikke møter opp, vil deltakeren måtte betale for det avtalte oppmøtet.
2.11. Bruk av lærebøker og andre læremidler er påbudt. Kostnaden til bøkene er IKKE inkludert i prisen for kurset. Bøkene kan kjøpes på skolen i resepsjonens åpningstid, i norske bokhandler eller på Internett. Kun når skolen tydelig opplyser om at alt kursmateriell er inkludert i kursavgiften, trenger ikke deltakeren å skaffe seg bøker.
2.12. Våre kurs har rask progresjon og krever kjennskap til det latinske alfabetet. Kursene holdes på det språket det undervises i og egner seg for studenter på spor 3.
2.13.Ved kursets avslutning på det siste oppmøtet, får hver deltaker som har fullført over 80% av kursets innhold, et digitalt kursbevis. En papirkopi av kursbeviset eller andre tilleggsdokumentasjon (som bekreftelse på norsk nivå eller bekreftelse på delvis kursoppmøte osv.) kan forespørres i skolens resepsjon for en administrasjonsgebyr på 100 NOK.

3. Påmelding og betaling:

3.1. Deltagere er selv ansvarlige for å finne ut om de er omfattet av Introduksjonsloven og om opplysningene de oppgir under registrering er korrekte. Alfaskolen kan ikke holdes ansvarlig dersom deltageren har oppgitt feil eller mangelfull informasjon under registreringsprosessen. Eventuelle spørsmål om introduksjonsloven rettes til UDI.

3.2. Påmelding aksepteres bare skriftlig: man kan melde seg på Internett eller under et personlig besøk på skolen.
3.3. Påmelding er bekreftet og gyldig når skolen har mottatt:
a) utfylt påmeldingsskjema tilgjengelig på skolens nettside og bekreftet link tilsendt på oppgitt e-post adresse.
ELLER b) sendt en e-post melding som inneholder deltakerens navn og etternavn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, navn og startdatoen på kurset samt erklæring at kandidaten har gjort seg kjent med og aksepterer reglene ved Alfaskolen.
ELLER c) fylt ut og underskrevet kursavtalen tilgjengelig direkte i skolens resepsjon.
3.4.Om kursavgift ikke betales av deltakeren, men av f. eks. arbeidsgiveren eller vertsfamilien, må de bekrefte dette i en e-post melding sendt til skolen. Så lenge skolen ikke mottar en slik beskjed, er deltakeren ansvarlig for å dekke kostnaden for kurset selv.
3.5. Etter at påmeldingen er blitt bekreftet, sender skolen ut informasjon om betalingsmåter enten som brev eller i e-post. Kursavgiften må betales innen betalingsfristen, dvs. senest på forfallsdagen.
3.6. Faktura for kurset kan betales:
-via nettbanken
-på postkontoret eller i banken
-med bankkort (Visa eller Mastercard) direkte på skolen i resepsjonens åpningstid
-kontant på skolen i resepsjonens åpningstid (mot et ekstra gebyr på kr. 85 pr hver faktura)
3.7. Husk at det er et ekstra gebyr for overføringer fra utlandet i de fleste bankene:
Gebyr for overføring av betaling fra utlandet i banken vår, DNB, er følgende:
- Beløp inntil NOK 5.000 (eller motverdi i utenlandsk valuta): 50,- NOK
- Beløp over NOK 5.000 (eller motverdi i utenlandsk valuta): 100,- NOK
Tilleggsgebyrene dekkes IKKE av Alfaskolen : disse, samt transaksjonsgebyr pålagt av betalers bank skal dekkes av betaler.
3.8. Totalpris for alle kursene våre (unntatt ettårsprogram) må innbetales SENEST ÉN DAG før kursets startdato. Alfaskolen har rett til å be deltakeren fremvise betalingsbeviset på første kursdag.
3.9. Totalpris for ettårsprogram betales innen 10 dager etter at man har mottatt brevet med betalingbetingelser (jf. #3.5). Påmelding til disse kursene er godkjent bare etter at hele kursavgiften blir bokført i kontoen til Alfaskolen (UTEN ekstra bankgebyr).
3.10. Etter behov kan Alfaskolen sende en formell bekreftelse om at kurspåmeldingen er blitt godkjent, f.eks. for visumsøkere (for mer informasjon se Deltakers Visum og Depositumskonto). Bekreftelsen sendes bare etter at hele kursavgiften har blitt bokført på kontoen til Alfaskolen (UTEN ekstra bankgebyr). Se regel 5.1 for mer informasjon. Denne regelen vil i dette tilfelle overgå regel 4.3 og 4.4.
3.11. Påmelding, enten via Internett eller kursavtale er bindende. Alfaskolen tillater likevel å trekke seg fra kurset før kursets startdato i noen tilfeller. Se Avbestillingsgebyr og annullering for mer informasjon.
3.12. Dersom man bestemmer seg for å ikke delta i kurset på første kursdag, er man forpliktet å betale hele beløpet angitt i fakturaen/ brevet om betalingsmåter.
3.13. Om ønsket, kan kursavgiften (gjelder ikke for ettårsprogram) innbetales i to avdrag i samråd med resepsjonen. Det inngår et tilleggsgebyr på kr. 300 i første avdrag. Opsjonen er kun tilgjengelig for personer som er bosatt i Norge og har norsk personnummer. Av administrative grunner er opsjonen tilgjengelig kun når deltakeren informerer skolen om sitt ønske ved påmelding.
3.14. Kursavgift for våre PLUS-kurs kan innbetales i tre like avdrag og ettårsprogrammet i fire like avdrag i samråd med resepsjonen. Opsjonen er kun tilgjengelig for personer som er bosatt i Norge og har norsk personnummer. Av administrative grunner er opsjonen tilgjengelig kun når deltakeren informerer skolen om sitt ønske ved påmelding.
3.15. Fakturaer som ikke blir betalt innen oppgitt betalingsfrist, vil behandles iht. norske lover og forskrifter og sendes til inkasso. Inkassobyrået som et uavhengig firma vil da beregne og inndrive ekstra purregebyr og påløpte renter i tillegg til hovedkravet.
3.16. Alfaskolen har rett til å nekte utlevering av kursbevis i siste undervisningstimen dersom man ikke har betalt totalbeløpet for kurset.

4. Avbestillingsgebyr og annullering:

4.1. Angrerett: Ved kurspåmelding via Alfaskolens nettsider kan angreretten benyttes ifølge Angrerettloven kap.6 § 20. Angrefristen er på 14 dager (ifølge kap.6 § 21) fra den dato deltageren mottar e-post fra Alfaskolen med påmeldingsbekreftelse. Ved bruk av angreretten kan det tilsendte angrerettskjema benyttes, og sendes inn senest den dagen fristen utløper. Skjemaet kan sendes til e-post info@alfaskolen.no eller foretaksadressen Kongens gate 15, 0153 Oslo. Dersom angreretten benyttes etter kursstart, er deltageren forpliktet til å betale for de leverte timene i henhold til Angrerettloven § 26. Ved kurspåmelding i Alfaskolens lokaler gjelder kun Alfaskolenes avbestillingsregler:
4.2. Kursavbestillinger er kun gyldige når de til rett tid blir levert i en skriftlig form, enten i form av en e-post eller i resepsjonen. Skolen aksepterer ikke avbestilling over telefon. Påmeldingen er bindende så lenge det ikke er mottatt en skriftlig avbestilling, enten via hjemmesiden, e-post eller levert inn i resepsjonen.
4.3. Alfaskolen har følgende avbestillingsregler (gjelder ikke visum-søkende studenter): Alle kursene avbestilles i henhold til følgende regler:
a) Alfaskolen tillater avbestilling uten avgift om man har gitt skriftlig beskjed til resepsjonen senest 8 kalenderdager før kursstart. (Eksempel: Om et kurs starter 15. januar kan deltageren trekke seg fra kurset uten avgift til og med 7. januar.)
b) Deltakere som har innbetalt kursavgiften og deretter bestemmer seg for å trekke seg fra kurset 8 eller flere kalenderdager før kursstart, får totalbeløpet refundert.
c) Personer som trekker seg fra kurset 7 eller færre dager før kursstart, er ikke belastet totalbeløpet for kurset, men VIL måtte betale en annulleringsavgift (jf. #4.4).
d) Personer som har innbetalt kursavgiften og deretter bestemmer seg for å trekke seg fra kurset 7 eller færre dager før kursstart, får totalbeløpet minus annulleringsavgiften refundert (jf. #4.4).
e) Avbestillinger gjort på eller etter første kursdag er ikke godkjent. Deltageren vil da måtte betale hele kursavgiften slik beskrevet på fakturaen(e) for kurset.
f) Deltagere som har blitt tatt opp på Ettårsprogrammet og ikke trenger visum kan kansellere deres registrering opp til 30 kalenderdager før programmets startdato. En tilleggsavgift vil da tilkomme (jf. #4.4) Avbestillinger mottatt 29 eller færre kalenderdager før programmets startdato vil ikke bli akseptert.
4.4. Alfaskolens kansellerings- og kursbytteavgifter er som følgende:
a) Ettårsprogram:                                                        10 % av kursavgiften
b) Intensivkurs PLUS A1, A2, B1, B2:                         20 % av kursavgiften
d) Sommerkurs:                                                           25 % av kursavgift for første uke.
e) Alle andre kurs:                                                       30 % av kursavgift
f) Med unntak av regel #2.6 og # 4.1 har deltageren ingen rett til noen form for tilbakebetaling eller kompensasjon for betalt kursavgift eller betalingsforpliktelser om han eller hun bestemmer seg eller er tvunget til å forlate kurset før avtalt kursslutt.
4.5. Enhver renteinntekt på kontoinnskudd gjort på hvilken som helst av Alfaskolens bankkontoer tilfaller Alfaskolen.

5. Deltakerens Visum og Depositumskonto:

5.1. Kandidater som behøver en formell påmeldingsbekreftelse av skolen for å kunne søke visum/oppholdstillatelse er forpliktet til å dekke total kursavgift (UTEN ekstra bankgebyr) før Alfaskolen kan utstede og sende dokumentet. Denne regelen vil i dette tilfelle overgå regel 4.3 og 4.4., angående kursfratredelse / endring av kurs og gebyrer knyttet til kursavgang / endring av kurs

Kandidater som trenger en formell påmeldingsbekreftelse av skolen for å kunne søke om visum/oppholdstillatelse, har følgende to alternativer:
5.1.1 Kandidater som registrerer seg og betaler for et av kursene våre med mindre enn 96 leksjonstimer, refunderes ikke kurset. Velg ditt kurs med omhu.
5.1.2 Kandidater som registrerer seg og betaler for et av våre hel-nivåskurs (96 leksjonstimer), får betalingen betraktet som en "åpen betaling" som er gyldig i 12 måneder. Hvis kandidaten ikke kan delta på kurset som kandidaten er registrert på, har kandidaten rett til å kansellere kurset som kandidaten er registrert på, 8 eller flere kalenderdager før kursstartdatoen, gratis. Kandidaten kan ombooke kurset til et hvilket som helst annet kurs uten gebyr. Hvis kandidaten derimot velger å fullføre nivået på et dyrere kurs, blir kandidaten belastet differansen. Betalingen inkluderer et avbestillingsgebyr på 35%. Kandidaten får tilbakebetalt 65% av kursavgiften bare i tilfelle visumsøknaden blir avslått (kandidaten må sende brevet fra UDI som bekrefter at visumet ble avslått).
5.2. Alfaskolen har opprettet et Depositumskonto (videre kalt DK) for alle kursdeltakere som er påbudt å ha en bestemt sum pengemidler i en norsk bank for å kunne søke visum/oppholdstillatelse. DK er tilgjengelig bare for kandidater som må søke visum/oppholdstillatelse.
5.3. Total kursavgift og depositumsbeløp er to ulike avgifter: kursavgiften inngår IKKE i depositumsbeløpet.
5.4. For kandidater som blir innvilget visum/oppholdstillatelse på grunnlag av kurs i Alfa Skolen med formål språkopplæring, forpliktet fremmøte er minst 80%.
5.5. Det er påbudt med opprettelse av personlig bankkonto i sitt eget navn innen 3 måneder fra ankomst til Norge. KUN etter at kursdeltakeren fremviser en bekreftelse fra banken at det er blitt åpent en personlig konto, vil Alfaskolen overføre totalt depositumsbeløpet fra DK til deltakerens personlige konto.
5.6. Med unntak #5.5, tillater Alfaskolen ikke noen andre transaksjoner ved bruk av DK.
5.7. Dersom søknad om visum/oppholdstillatelse avslås, vil Alfaskolen refundere kursavgiften minus 10% annulleringsavgift. I så tilfelle tilbakebetales også det totale depositumsbeløpet.
5.8. Refundering omtalt i #5.7 effektueres bare etter at Alfaskolen har mottatt et skannet dokument eller et formelt brev fra den norske ambassaden, konsulatet eller UDI som bekreftelse på avvisning/avslag av søknad om visum.
5.9. Skolen kan overhodet ikke garantere at studenten får innvilget visum; skolen er heller ikke ansvarlig for avvisning/avslag på søknaden.
5.10. Det er opp til kandidaten å gjøre seg kjent med muligheter og krav vedrørende visum. Opplysninger kan fås ved henvendelse til den lokale norske ambassaden, konsulatet eller i UDI (LINK). Alfaskolen er ansvarlig og sørger kun for opplysninger om skolen og kurstilbud, ikke om regler og forskrifter for innvilgning av visum.
5.11. Den følgende avbestillingsregel gjelder kandidater som har søkt visum: Kandidater som har søkt visum, som har blitt tatt opp på et kurs eller program, og som har mottatt et offisielt inntaksbrev, kan kun avbestille kurset/programmet om hans/hennes visumsøknad har blitt avslått. Ingen andre avbestillingsgrunner er godkjent.

Online Norskkurs

6.1. Om våre online-kurs: Vi tilbyr online-kurs med en-til-en tilgang på en online lærer via Skype-møter. Online selvstudiekurs er et rent selvstudie-kurs og inkluderer én times læreroppfølging per måned. Det kan suppleres med  kjøp av en-til-en Skype-møter med en nettlærer.
6.2. Hvis du har et kurs med en- til- en- tilgang på en nettlærer, har du tilgang på nettlærer kun i kursperioden. Skype-møtene og de skriftlige innleveringene må derfor ferdigstilles innenfor denne kursperioden. 
6.2.1. For skrivekurs og forberedelseskurs vil kursperioden vare i 6 uker fra datoen du mottar e-post «Velkommen til Alfaskolens norskkurs» fra læreren. I tillegg til 3 Skype-møter (hver á 30 minutter) kan du kontakte nettlæreren din med spørsmål knyttet til kurset eller møter via e-post i kursperioden.
6.2.2. Du har tilgang til Norsklab i tre måneder fra du får brukerkonto.
6.2.3. For kurset med Basar har du tilgang på nettlærer i tolv uker fra du får første e-post «Velkommen til Alfaskolens norskkurs» fra nettlæreren. I tillegg til 6 Skype-møter på 30 minutter hver kan du kontakte nettlæreren din med faglige spørsmål eller møter på e-post eller Skype i kursperioden.
6.2.4. Du har tilgang til Basar i 15 uker fra du får brukerkonto.
6.3. Ønsker du lengre tilgang til nettressursen, flere Skype-møter og/eller skriftlige innleveringer, må du kontakte Alfaskolen.
6.4. Om Skype-møter: Lengden på Skype-møtene er forskjellige på de ulike nettkursene. I nettkurset med Basar, forberedelseskurset og skrivekurset er møtene på minimum 30 minutter per oppmøte, dvs. at Skype-møtene ikke kan være under 30 minutter per oppmøte. Det er mulig for deltakeren å avtale ett sammenhengende oppmøte på 60 minutter med nettlæreren, men dette beregnes til to Skype-møter.
6.5. På kurs med 15 minutters prøvetime (gjelder Basar og individuelle online kurs) vil læreren sjekke ditt utstyr og nivå. Dersom det er problemer med utstyret ditt som pc, mikrofon og tastatur samt internettilgang, må du fikse dette før neste avtalte Skype-møte.
6.6. Skype-møtene må skje i tidsrommet 08:00 – 20:00 norsk tid mandag til fredag dersom du og læreren ikke har blitt enig om noe annet.
6.7. Om brukernavn og passord: På kurs der du får tilgang til digitale ressurser (f.eks. Basar og Norsklab), vil du få tildelt et brukernavn og passord. Dette er din private brukerkonto og må ikke deles med noen. Hvis du deler denne informasjonen med en annen person, vil du miste tilgang til den digitale ressursen.
6.8. Om pris og innbetaling: Innbetaling for kurset må være betalt før kursstart.
6.9. Om kansellering eller utsetting av kurs og nettbaserte møter: Du har full angrerett i 14 dager fra og med den dagen du kjøper kurset. Ønsker du å kansellere kurset etter denne perioden, får du ikke tilbakebetalt kursavgiften.
6.10. På kurs med 15 minutters prøvetime (gjelder Basar og individuelle online kurs) vil det være et administrasjonsgebyr på 250 NOK ved avbestilling av kurset etter konsultasjonsmøtet. Avbestilling må skje skriftlig på e-post innen 48 timers virkedag (lørdag og søndag er ikke virkedager) etter konsultasjonsmøtet.
6.11. Det forventes at du kommer presis til avtalte Skype-møter med nettlærer. Hvis du kommer mer enn 15 minutter for sent til undervisningstimen, vil timen regnes som mistet. Hvis nettlæreren kommer mer enn 10 minutter for sent til undervisningstimen, vil du kunne kansellere timen og avtale ny uten ekstra kostnader.
6.12. Du må gi skriftlig beskjed (gjennom e-post eller Skype) om kansellering av et Skype-møte til nettlæreren eller skolen minimum 24 timers virkedag (lørdag og søndag er ikke virkedager) før avtalt nettmøte. Hvis beskjeden kommer etter 24 timers virkedag, vil undervisningstimen regnes som mistet.
6.13. Du har selv ansvar for at eget utstyr som pc, mikrofon og tastatur samt internettilgang er i stand. Hvis det er problemer med utstyr eller internettilgang slik at undervisningen ikke kan gjennomføres, vil den regnes som mistet. Hvis nettlæreren har problemer med eget utstyr eller internettilgang, vil du kunne avtale et nytt nettmøte uten ekstra kostnader.
6.14. Hvis du opplever å ikke få tilstrekkelig oppfølging av lærer og evt. ønsker å bytte lærer, må du umiddelbart kontakte Alfaskolen eller den pedagogiske rådgiveren.
6.15. Ved sykdom: Hvis du er syk, må du gi skriftlig beskjed til nettlæreren og/eller Alfaskolen samme dag. Sykemelding på norsk, engelsk, spansk eller polsk må sendes til Alfaskolen innen en uke. Avtalte nettmøter vil kanselleres uten ekstra kostnader.
6.16. Om kursbevis: For å motta kursbevis for gjennomført online kurs, må du ha oppfylt følgende kriterier:
6.16.1. Kriteriene for online-kurs med Basar: Gjennomføre skriftlige oppgaver (minimum 6 av 8 for nivå A1, 5 av 6 for nivå A2, 3 av 4 for nivå B1 og 2 av 3 for nivå B2), delta på minimum 5 av 6 Skype-møter og jobbe minimum 2 timer per uke med den digitale ressursen Basar.
6.16.2. Kriteriene for Online-norskkurs med godkjente timer: For gjennomføring av akkrediterte kurs må du ha oppfylt alle kriterier for å få kursbevis.
6.16.3. Kriteriene for skrivekurs, forberedelseskurs til Norskprøven og Bergenstesten: Gjennomføre skriftlige oppgaver (minimum 4 av 6) og delta på minimum 2 av 3 Skype-møter. 

6.16.4. Vi utsteder ikke kursbevis for våre Online selfstudie-kurs

*Sist oppdatert : 24. oktober 2019